VADLĪNIJAS VAŠINGTONAS EV. – LUT. LATVIEŠU DRAUDZES
STIPENDIJU FONDAM

Stipendijas un pabalsti izglītības draudzes jauniešiem tiek izmaksāti no Vašingtonas draudzes stipendiju fonda līdzekļiem un no draudzes locekļu un labvēļu šim mērķim ziedotiem līdzekļiem.  

I. Stipendiju fonda nodibināšanas mērķi.

1.   Atbalstīt draudzes jauniešus latviskās izglītības iegūšanā.

2.   Veicināt jauniešu kristīgo audzināšanu, sniedzot atbalstu dalībai jaunatnes kristīgajās nometnēs un labdarības projektos.

3.      Palielināt jauniešu motivāciju turpināt latvisku izglītību pēc draudzes pamatskolas pabeigšanas un sasniegt labus mācību rezultātus vasaras vidusskolās, kā arī pilnveidot sevi ALA/PBLA  izglītojošos braucienos (,,Sveika, Latvija!", ,,Heritage Latvia"), kursos un nometnēs.

4.      Veicināt piederības sajūtu draudzei, atbildības sajūtu un jaunatnes aktīvu iesaistīšanos draudzes dzīvē un latviešu sabiedrībā.

II. Fonda līdzekļi.

5. Stipendiju fonda līdzekļus papildina no organizāciju un privātpersonu ziedojumiem un dāvinājumiem, līdzekļu vākšanas pasākumiem, dalības projektos, kas piedāvā saskaņošanas fondus (matching funds). Draudze var atbalstīt fondu ar piešķīrumiem.

6. Draudzes padome no fonda līdzekļiem izlaiduma dienā izsniedz draudzes skolas beidzējiem, neatkarīgi no piederības draudzei, naudas dāvanu, kas izmantojama tālākajai latviskās izglītības turpināšanai vai izglītojošam braucienam. Tā ir izmantojama divu gadu laikā pēc skolas beigšanas.

    6.1 Draudzes padome, vadoties pēc fondā pieejamiem līdzekļiem, ik gadu nosaka dāvanas summu.

III. Prasības pretendentiem.

7.    Uz stipendiju var pretendēt draudzes jaunieši, kas turpina izglītību latviešu vasaras vidusskolās vai piedalās nometnēs, LELBĀ un ALA rīkotos projektos vai izglītojošos braucienos.

IV. Stipendiju piešķiršanas noteikumi.

8. Draudzes jaunieši var pieprasīt draudzes pabalstu mācībām kārtējam mācību posmam vai dalībai kādā projektā vai braucienā

V. Iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas termiņi.

9.  Lai pretendētu uz stipendiju, pretendentam jāiesniedz:

       9.1. pieteikuma vēstule, kuŗā jānorāda lūguma mērķis, motivācija un paredzētās programmas izmaksas;

       9.2. sekmju izraksts par pēdējo mācību gadu (vasaras vidusskolu audzēkņiem);

       9.3  citu dokumentu kopijas (diplomi, sertifikāti, atzinības), kas apliecina pretendenta mērķtiecīgu darbību savu spēju izkopšanā;

       9.4. ziņas, kuras pretendents uzskata par nepieciešamām iesniegt.

10.  Pieteikumi jāiesniedz Vašingtonas ev.-lut latviešu draudzes jaunatnes komisijai draudzes kancelejā:

       10.1. Vasaras vidussskolu, nometņu un braucienu dalībniekiem līdz 1.maijam;

       10.2. Ziemas nometņu dalībniekiem līdz 1.novembrim.

11. Informāciju par pieteikšanos draudzes stipendijām divreiz gadā publicē ,,Baznīcas Ziņās” un tā ir pieejama draudzes mājaslapā tīmeklī. Par informācijas izsūtīšanu ir atbildīgs draudzes pamatskolas pārzinis/pārzine.

VI. Stipendiju lūgumu izvērtēšanas kārtība.

12. Pieteikumus izskata draudzes padomes jaunatnes audzināšanas komisija.

13. Komisijas sastāvā ietilpst:

13.1. draudzes mācītaja;

13.2 draudzes padomes valde

13.3. skolas vadība ( pārzinis/e un pārziņa vietnieks/ce)

14. Pretendentu vērtēšana notiek, pamatojoties uz pretendentu iesniegtajiem dokumentiem.

15. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot iesniegtos dokumentus, ja tam piekrīt visi komisijas locekļi, komisija var piešķirt stipendiju pretendentam, ja pretendents nav iesniedzis lūgumu vai iesniegtās ziņas neatbilst visām prasībām, kādas noteiktas vadlīniju V nodaļā ,,Iesniedzamie dokumenti” vienam no punktiem.

VII. Stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība.

16. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pēc komisijas ieteikuma apstiprina draudzes padome.

17. Lēmums pretendentam tiek paziņots rakstiski ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas. Noraidītie kandidāti saņem atteikuma vēstuli.

18. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas stipendiāts paraksta saistību līgumu ar draudzes padomi.

19. Līgumā norāda: stipendiāta vārdu, uzvārdu, izvēlēto programmu un piešķirtās stipendijas apmēru, stipendiāta saistības pret stipendijas devējiem (prasību sniegt atskaiti, nostrādāt 24 stundu minimumu draudzes labā u.c.)

20. Stipendija tiek izmaksāta tikai pēc parakstītā liguma iesniegšanas.

21. Stipendija personai tiek izmaksāta, izrakstot čeku vai pārskaitot naudas līdzekļus attiecīgās organizācijas vai mācību iestādes bankas konta.

VIII. Laikposms stipendijas piešķiršanai.

22. Stipendija tiek piešķirta vienam vasaras vidusskolas mācību posmam, izglītojošam braucienam, nometnes apmeklēšanai vai dalībai projektā.

23. Stipendiju drīkst pieprasīt atkārtoti, izskatot pieprasījumu paredzētajā kārtībā.     

IX. Stipendiāta pienākumi.

24. Stipendiāta pienākums ir:

24.1. atskaitīties par mācībām, nometni, kursiem  vai braucienu, dodot īsu atskaiti (vismaz divu rindkopu apjomā) padomei, ko ievieto draudzes ,,Baznīcas Ziņās";

24.2 Ņemt dalību vismaz vienā informatīvā pasākumā par programmu, kurā stipendiāts ir piedalījies, kā arī palīdzot citu stipendiātu pasākumā. Pasākums ir draudzes ietvaros un var tikt veidots kā priekšlasījums, foto/video atskaite, muzikāls sarīkojums, talantu skate u.c. Pasākums pēc vasaras programmām ir jānovada līdz sekojošā mācību gada beigām. Pasākuma ienākumi tiks ieskaitīti draudzes jaunatnes stipendiju fondā;

24.3. Turpināt piedalīties draudzes sarīkojumos, iesaistoties pasākumu rīkošanā, nama uzturēšanas un labiekārtošanas darbos un talkās, izpildot līgumā paredzēto stundu minimumu (24 stundas);

24.4. Draudzes labā nostrādāto stundu skaitu jāiesniedz apstiprināt jaunatnes audzināšanas komisijas loceklim nedēļas laikā pēc dalības.

24.5. Kopā ar citiem draudzes jauniešiem un vecākiem vākt līdzekļus draudzes izglītības fondam, sadarbībā ar draudzes padomi organizējot līdzekļu vākšanas pasākumus jaunatnes izglītības fonda papildināšanai.  

IX. Stipendijas apmērs.

25. Stipendijas apmēru stipendiātiem nosaka jaunatnes audzināšanas komisija, atkarībā no pretendentu skaita un stipendiju piešķiršanai atvēlētajiem līdzekļiem.

26. Padome var arī ieteikt stipendijai jaunieti, kas nav pieteicies stipendijai, bet kurš ir guvis atzīstamus panākumus un atbilst pretendentu prasībām.     

X. Citi gadījumi.

27. Atsevišķu lēmumu par stipendijas saglabāšanu vai pārtraukšanu pieņem komisija pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas un uzklausīšanas sekojošos gadījumos:

27.1  ja pretendents nevar piedalīties izvēlētajā programmā veselības sarežģījumu vai ģimenes apstākļu dēļ;

27.2. ja kursi, izglītības programma vai izglītojošais brauciens tiek atcelti;

28. Ja stipendija ir pārskaitīta, bet augstāk minēto attaisnojošo iemeslu dēļ stipendiāts to nav varējis izmantot, to var izmantot nākamajam mācību gadam vai braucienam. Ja tas nav iespējams vai nav pildītas saistības, stipendijas summa ir jāatmaksā draudzei līdz kalendāra gada beigām.

PDF fails izdrukāšanai