SINODĀLAIS BALSOJUMS par LELBP Darbības noteikumiem 2021. gada redakcijā

2021-08-03

INSTRUKCIJA un KALENDĀRS sinodālai balsošanai
par rediģētiem Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē
Darbības noteikumiem 2021. gada redakcijā

Baznīcas Virsvaldes elektroniskā balsojumā pieņemts 2021. g. 28. jūnijā

2021. gada 11. jūnija LELBP Virsvalde elektroniski nobalsoja par LELBP Darbības noteikumu grozījumiem. Darbības noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšana ir nodota sinodālai nobalsošanai.

1. Sinodālās balsošanas izziņošana

Baznīcas Virsvaldes sekretārs elektroniski izziņo sinodālo balsošanu visiem LELBP apgabaliem un zemēm, piesūtot Darbības noteikumu jauno redakciju ar paskaidrojumiem, balsošanas instrukciju un kalendāru. Apgabalu un zemju prāvesti ir atbildīgi par šīs ziņas tālāku izsūtīšanu saviem garīdzniekiem un draudzēm, kas nesaņem e-pastu.

Sinodālā balsošana izziņojama līdz 2021. gada 1. jūlijam.

2. Balsstiesības

Sinodālā balsošanā balsstiesības ir bīskapam, Baznīcas virsvaldes locekļiem, LELBP un zemju pārvalžu locekļiem, BV apstiprinātajiem mācītājiem un diakoniem, un draudzēm. Personai, kurai ir vairāki amati, ir viena balss.

Katrai draudzei ir viena balss no katriem pilniem vai nepilniem 200 locekļiem. Minimālais draudzes locekļu skaits vienas balss iegūšanai ir 20. Mazākas vienības var, ar vietējā prāvesta ziņu, skaitu apvienot.

Draudzes balsu skaitu nosaka pēc iepriekšējā gada reģistrēto pilntiesīgo locekļu skaita.

2021. gada jūnijā Baznīcas Virsvalde izziņoja LELBP Bīskapa vēlēšanas. Vēlēšanām sagatavotais, Prezidija apstiprinātais balsstiesīgo saraksts lietojams arī šai sinodālai balsošanai par Darbības noteikumu jauno redakciju.

Prāvesti sazinās ar balsstiesīgajiem, kam nav e-pasta adreses, lai saņemtu rakstisku pilnvaru, kas ļauj prāvestam vai citai personai, kam ir e-pasts, nodot balsstiesīgā balsi. Pilnvara jānosūta Balsošanas komisijai.

Balsošanas komisija saņem no Bīskapa vēlēšanu komisijas Prezidija apstiprināto balsstiesīgo sarakstu līdz 22. jūlijam.

3. Balsošanas kārtība

Balsošana notiek elektroniski, lietojot programmu electionrunner.com.

Lai nodrošinātu e-pasta adrešu pareizību, balsstiesīgie vispirms saņem izmēģinājuma e-pastu.

Balsošanas komisija elektroniski izsūta balsstiesīgajiem nepieciešamos balsošanas materiālus līdz 9. augustam.

Balsojot var tikai apstiprināt jaunos Darbības noteikumus, tos noraidīt vai atturēties.

Balsošana notiek no 9.-13. augustam.

Balsojums elektroniski jānosūta līdz 13. augustam, plkst. 24:00 (Eastern Daylight Time, Philadelphia, USA)

4. Balsojuma rezultāts

Balsošanas lēmumu pieņem ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu. Balsošanas komisija paziņo rezultātu Baznīcas Virsvaldei un Revīzijas komisijai līdz 15. augustam.

Virsvalde un Revīzijas komisija rezultātu apstiprina 48 stundu laikā no tā saņemšanas un to izziņo visiem LELBP apgabaliem un zemēm līdz 30. augustam.

Ar jautājumiem var vērsties pie Balsošanas komisijas locekļiem:

Una Torstere - una.torstere@gmail.com

Vilnis Ore - vilnis.ore@verizon.net

prāv. Anita Vārsberga-Pāža -- macanitavp@gmail.com

archib. Lauma Zušēvica, ex officio -- pastorlauma@gmail.com