Draudzes finances

Draudzes vispārējie ienākumi Ir līdzekļi visu draudzes financiālo pienākumu segšanai un draudzes darbības vajadzībām.

  • Nodevas - draudzes locekļu maksājumi draudzes uzturēšanai, un draudzes pamata ienākumu avots. Gadskārtējo nodevu maksāšana ir katra draudzes locekļa pienākums. Vašingtonas DC ev. lut. draudze nenoteic specifisku nodevu gada summu, bet sagaida, ka katrs iesvētīts loceklis, pēc savas rocības un aicinājuma, nokārto šo pienākumu pret draudzi. 
  • Kolekte - dievlūdzēju ziedojumi, kas saņemti dievkalpojuma laikā. Īpašos gadījumos mācītāja vai padome var lemt kolekti veltīt specifiskam mērķim, šo mērķi izsludinot pirms dievkalpojuma.
  • Ziedojums - maksājums draudzei no labvēļa, kuŗš nav draudzes loceklis. Ja maksājums nav norādīts specifiskam nolūkam, to pieskaita pie ienākumiem draudzes uzturēšanas vajadzībām.
  • Testamentārie novēlējumi - mantojumi no mirušajiem draudzes locekļiem vai labvēļiem. Ja testamentā nav specifiski norādījumi par līdzeklu izmantošanu, tie ieskaitāmi ienākumos un draudzes padome pārrauga to lietošanu.
  • Citi ienākumi - ienākumi no citiem avotiem (telpu izīrēšana, noguldījumu augļi, sarīkojumu ienākumi, u.c.), izlietojami draudzes uzturēšanas vajadzībām.

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7)